خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - نخست‌زادگان (فرزندان بزرگ‌تر ایلوواتار)

نخست‌زادگان (فرزندان بزرگ‌تر ایلوواتار)

نامی برای الف‌ها. اولین فرزندان ایلوواتار که هزاران سال پیش از آدمیان در سرزمین میانه از خواب برخاستند.

درباره اله سار