خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - اولین مسکن آسوده (نام خانه‌ی الروند در ریوندل)

اولین مسکن آسوده (نام خانه‌ی الروند در ریوندل)

نامی برای ریوندل، نام دیگری برای  آخرین خانه‌ی خودمانی که افرادی که از کوه‌های مه آلود و شرق دور به اریادور سفر می‌کردند، به خانه‌ی الروند داده بودند.

درباره اله سار