خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - اولین خاندان اداین (خاندان بئور)

اولین خاندان اداین (خاندان بئور)

یکی از خاندان‌های آدمیان که در دوران اول به سمت غرب کوچیدند. آن‌ها در ابتدا مردمان ماراخ را دنبال می‌کردند اما با افزایش سرعت سفرشان اولین گروه آدمیان بودند که از کوهستان گذشتند و به بلریاند پا گذاشتند و در دره‌های شرقی این کوه‌ها بود که بئور و مردانش برای اولین بار با یکی از مواجه شدند و بعداً بئور به خدمت الف‌های برین در آمد .

مردان اولین خاندان اداین اکثراً در قسمت‌های شمالی دورتونیون سکونت داشتند و در لادروس تحت فرمانروایی فینرود حکم می‌راندند. بزرگ‌ترین قهرمان این خاندان برن پسر باراهیر بود که به همراه لوتین برای به دست آوردن سیلماریل از تاج مورگوت عازم شد و موفق گردید و بعدها به همراه لوتین مدتی در تول گالن زندگی کرد.

درباره اله سار