خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - خور درن‌گیست (محل فرود فیانور در سرزمین میانه)

خور درن‌گیست (محل فرود فیانور در سرزمین میانه)

شاخه‌ی باریکی از دریای بزرگ جایی که میان کوه‌های ارد لومین می‌شکند و به کیریت نینیاخ می‌رسد و تا سرزمین نوراست ادامه می‌یابد.

درباره اله سار