خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - نبرد نخست گدار ایزن (نبردی که در آن مرگ تئودرد رقم خورد)

نبرد نخست گدار ایزن (نبردی که در آن مرگ تئودرد رقم خورد)

حمله سارومان به قوای روهیریم تحت فرماندهی تئودرد، الف هلم و گریمبولد. تئودرد جانشین تئودن در این جنگ کشته شد و بعدها مشخص گشت که کشته شدن او هدف اصلی سارومان از این جنگ بوده زیرا پس از مرگ پسر شاه سپاهیان سارومان عقب نشینی کردند.

درباره اله سار