خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیریت (فصل سینداری اواخر پاییز)

فیریت (فصل سینداری اواخر پاییز)

نام سینداری برای ۵۴ روز پایانی پاییز بین ۸ اکتبر تا ۳۰ نوامبر  که در کوئنیا به آن کوئل می‌گویند.

درباره اله سار