خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - آتش (شعله‌های اورودروین)

آتش (شعله‌های اورودروین)

نام مشترکی برای شعله‌های اورودروین که حلقه‌ی یگانه را در آن انداختند.

درباره اله سار