خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - آتش ایلوواتار (نام احتمالی شعله‌ی فناناپذیر)

آتش ایلوواتار (نام احتمالی شعله‌ی فناناپذیر)

اصطلاحی که معنای آن قطعی نیست و ظاهراً به معنی «شعله‌ی فناناپذیر» است. آتشی که ایلوواتار نگهدار آن بود.

درباره اله سار