آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فینوه (فرمانروای باستانی نولدور)

فینوه (فرمانروای باستانی نولدور)

تاریخ: در کوئی‌وینن بیدار شد و قبل از شروع دوران اول کشته شد.

نژاد: الف‌ها

گروه: نولدور

معنی: ماهر

القاب: شاه برین نولدور

اولین شاه برین نولدور و پدر سه خاندان سلطنتی آن مردم. فینوه به همراه اولین الف‌ها در، آب‌های بیداری بیدار شد .

هنگامی که والار به الف‌ها پیشنهاد زندگی در آمان را دادند، او به همراه اینگوه و الوه به عنوان سفیر الف‌ها به والینور رفتند. هنگامی که بازگشت، مردم نولدور را در سفر غربی بزرگشان از زمین‌های سرزمین میانه و دریای بزرگ گذراند و به آمان برد.

نولدور حدود سه دوران (تقریباً ۹۰۰۰ سال) زیر فرمانروایی فینوه در والینور زیستند و از والار به خصوص آئوله‌ی آهنگر، بسیار آموختند. او دو بار ازدواج کرد و سه پسر داشت. از همسر اولش میریل یک پسر به نام فئانور که او را از همگان بیشتر دوست داشت و از همسر دومش ایندیس دو پسر به نام‌های فینارفین و فین‌گولفین. در این زمان او در تیریون زندگی می‌کرد تا پسر بزرگش به فورمنوس تبعید شد و فینوه به علت علاقه‌ی زیاد به فئانور با او رفت و پادشاهی را به فینگولفین سپرد.

بعد از تاریک شدن والینور، ملکور در جستجوی سیلماریل‌ها به فورمنوس حمله کرد. فینوه را در دروازه‌های آن کشت و جواهرات فئانور را به یغما برد. پس از مرگش پادشاهی نولدور به فئانور رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...