خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیندگیل (کاتب گوندور)

فیندگیل (کاتب گوندور)

کاتب گوندور که در اوایل دوران چهارم می‌زیست. او کتاب سرخ سرحدات غربی را که پایه و اساس سیلماریلیون و ارباب حلقه‌هاست، تکمیل کرد.

درباره اله سار