خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیمبرتیل (واند‌لیمِ محبوب چوب‌ریش)

فیمبرتیل (واند‌لیمِ محبوب چوب‌ریش)

نام الفی انت بانوی مورد علاقه چوب‌ریش. او به همراه دیگر انت‌بانوها هنگام نابودی سرزمین‌های سوخته به دست سائورون, ناپدید شد.

درباره اله سار