ا

خانواده ی اپل دور (خانواده ای از انسان های ساکن بری)

نامی خانوادگی برای انسان های ساکن بری. به نظر می رسد، فقط یکی از اعضای این خانواده در کارهای تالکین وجود دارد، رولی اپل دور، کسی که در نبردی در بری در زمان نبرد حلقه کشته شد.

از پی آمدگان (فرزندان جوانتر ایلوواتار)

یکی از نام های بسیار نژاد انسان ها، که مدت ها بعد از الف ها یا نخست زادگان، بیدار شدند. از پی آمدگان ترجمه ی نام الفی هیلدور است، نامی که در هیلدورین ،به معنی سرزمین هیلدور، هم به چشم میخورد. هیلدورین سرزمینی بود در شرق جایی که اولین انسان ها چشم به جهان گشودند.

از پی زادگان (یکی از نام های متعددی که الف ها به آدمیان می دادند)

ترجمه ی کلمه ی الفی آپانونار، یکی از الفاظی که الف ها برای اشاره کردن به نژاد انسان ها استفاده می کردند. “از پی زادگان” در حقیقت اشاره به این ماجرا دارد که انسان ها هزاران سال بعد از الف ها چشم به جهان گشودند و به همین دلیل گاهی هیلدور ( به معنی از پی آمدگان) هم نامیده می شوند، و همینطور با عنوان فرزندان جوان تر ایلوواتار.

افروزنده (نامی برای واردا، کسی که آسمان ها را با نور ستارگان روشن کرد)

ترجمه از از “تینتاله” عنوانی که به واردا نسبت داده می شود. در زمان های باستان، او کسی بود که ستارگان را در آسمان پدید آورد و با هنر او بود که فانوس های والار از روشنایی لبریز گشت.

بعد از از دست رفتن فانوس ها، و رفتن والار به آمان، واردا بود که ژاله های درخشان دو درخت والینور را در خمره هایی جمع کرد و با این کار، والینور از نور های طلائی و نقره ای رنگین گشت. وقتی والار اولین الف ها را در سرزمین میانه یافتند، واردا با استفاده از نور نقره ای تلپریون، ستاره های مهمی را در آسمان آردا برافروخت و برای الف ها روشنایی های عظیم تری در میان تاریکی های آردا پدیدار کرد. برای همین، الف ها او را النتاری می نامند، شهبانوی ستارگان. با این حال حتی در اواخر دوران سوم، گاهی اوقات واردا با عنوان قدیمی ترش خوانده می شد: تینتاله، افروزنده ی ستارگان.

اژدهایان سرددَم (اژدها های کمتر قدرتمند)

اژدهایان کوچکتر؛ آن دسته از اژدهیان که توانایی برافروختن آتش را نداشتند.

آن ها در جنگ های دوران اول از سوی مورگوت به خدمت گرفته می شدند، هرچند اشاره روشنی به آن ها در این دوره در آثار منتشر شده تالکین وجود ندارد. بعد از جنگ خشم، که بسیاری از آن ها در آن از بین رفتند؛ به نظر می رسد تعدادی از آن ها گریخته و به نواحی شمالی سرزمین میانه در آن سوی کوهستان خاکستری رفتند.

با گذشت هزار سال تعداد آن ها افزایش یافت تا جایی که در سده های بعدی دوران سوم به تهدیدی جدی علیه دورف هایی که در کوهستان خاکستر به کاوش معادن مشغول بودند، تبدیل شدند. در سال ۲۵۸۹ دوران سوم، داین اول، پادشاه مردم دورین، و پسر دومش فرور در مقابل دروازه های تالارشان توسط یک اژدهای سرد-دم به قتل رسیدند. حملات این موجودات وحشتناک دورف ها را ترغیب کرد که از کوهستان خاکستری به سوی شرق مهاجرت کنند و پس از مدت کوتاهی قلمروهایشان در اره بور و تپه های آهن را بنا کنند.

از سرگذشت اژدهایان سرددَم بعد از این دوران اطلاعی در دست نیست. چهار صد سال بعد، در زمان سفر بیلبو به اره بور چنین به نظر می رسد که آن ها کوهستان خاکستری را ترک کرده بودند.(حد اقل گندالف زمانی که خطرات کوهستان را شرح می داد، اشاره ای به آن ها نکرد. ) ممکن است ارک هایی که پس از رفتن دورف ها کوهستان را تسخیر کرده بودند، آن ها را به سرزمین های سرد و بایر شمالی عقب رانده باشند.