ا

ارباب تقدیرهای آردا (لقبی برای مورگوت)

لقبی که مورگوت، اولین فرمانروای تاریکی، ادعای آنرا داشت. ادعای او ادعایی بیهوده نبود، زیرا در ابتدای تاریخ ائا ملکور بزرگترین والار بود، اما او خواست تا قدرتش را در تمام جهان گسترده کند. این کار باعث کاهش قدرت او شد، اما پلیدی او در تمام جهان پخش شد و قدرتی گسترده بر آن پیدا کرد.

قدرت او در داستان فرزندان هورین مشهود است، جایی که هورین تالیون مجبور شد وقایع را هنگامی که مورگوت سرنوشت فرزندانش، تورین و نیه نور، را تغییر میداد از چشم او ببیند. تورین متوجه نفرین شد و تمام تلاش خود را کرد تا از آن بگریزد، اما به جای آن ردی از ویرانی را در سرتاسر بلریاند به جا گذاشت، و در نهایت او و خواهرش به دست خودشان به زندگی خود پایان دادند.

ارباب تقدیر (تورامبار، لقب تورین)

ترجمه تورامبار، لقبی کو تورین پسر هورین به خود داد. در فرار از نفرین مورگوت، تورین خود را در میان مردم جنگل بره تیل یافت، در آنجا او نام جدیدی برای خود انتخاب کرد و برای مدتی مخفی ماند. او به امید اینکه از نفرین مورگوت فرار کرده نام تورامبار را برگزید، امیدی که در انتها بیهوده از آب درآمد.

ارباب باکلند (رئیس خاندان برندی باک)

عنوان موروثی رئیس خاندان برندی باک، پس از گورهنداد بابا باک، کهباکلند را بنا نهاد و برندی هال را ساخت.

گورهنداد بابا باک: او از عنوان تاین شایر که به او ارث رسیده بود گذشت و از رودخانه برندی واین عبور کرد و باکلند را بنیاد نهاد. او برندی هال را در تپه باک در بالای روستای باکلبری ساخت و نام خود را به برندی باک تغییر داد. نوادگان او اربابان باکلند و رئیس مردم باکلند بودند.

تقریبا ۱۲ ارباب بی نام: از اربابان بین گورهنداد و گورمادوک چیزی نمیدانیم، اما اگر میانگین تصدی این عنوان را ۴۰ سال در نظر بگیریم، با توجه به فاصله ۵۰۰ ساله بین گورهنداد و گورمادوک احتمالا ۱۲ یا ۱۳ ارباب در این بین وجود داشته است.

گورمادوک برندی باک “گود کن”: (ارباب تا سال ۲۸۳۶ دوران سوم). برندی هال توسط گورهنداد تاسیس شد اما گورمادوک آنجا را گود کرد و بسیار گسترش داد به طوری که صاحب عنوان “گود کن” شد.او با مالوا هداسترانگ ازدواج کرد و سه پسر داشت که بزرگترین آنها جانشین او شد.

مادوک برندی باک “گردن فراز”: (ارباب از ۲۸۳۶ تا ۲۸۷۷ به مدت ۴۱ سال). با هانا گلدورتی ازدواج کرد و تنها پسرش جانشینش شد.

مارمادوک برندی باک “خود رای”: (ارباب از ۲۸۷۷ تا ۲۹۱۰ به مدت ۳۳ سال). ارباب باکلند در هنگام تولد بیلبو بگینز. او با خاندان بولجر وصلت کرد و صاحب چهار فرزند شد که بزرگترینشان جانشین او شد.

گوربادوک برندی باک “کمر پهن”: (ارباب از ۲۹۱۰ تا ۲۹۶۳ به مدت ۵۳ سال). دوران او با حادثه شروع شد، در سال اول جانشینی او زمستان شایر را درنوردید. باکلندی ها از این زمستان سخت جان سالم بدر بردند و گوربادوک برای ۵۲ سال دیگر ارباب باکلند باقی ماند. او هفت فرزند داشت، و از طریق کوچکترین دخترش، پریمولا، پدر بزرگ فرودو بگینز بود. پسر بزرگش جانشین او شد.

روریماک برندی باک “زرین پدر”: (ارباب از ۲۹۶۳ تا ۳۰۰۸ به مدت ۴۵ سال). او ۱۰۶ سال عمر کرد و در سالهای پیری به خاطر سنش لقب “بابا روری” گرفت. او در زمان جوانی فرودو ارباب برندی هال بود و همچنین به همراه دو پسرش در جشن تولد معروف بیلبو حضور داشت. پسر بزرگش جانشین او شد.

سارادوک برندی باک “طلا افشان”: (ارباب از ۳۰۰۸ دوران سوم تا ۱۱ دوران چهارم به مدت ۳۴ سال). او در زمان جنگ حلقه (که پسرش نقش مهمی در آن داشت) ارباب باکلند بود. او و مردمش از حمله شارکی به شایر جان سالم بدر بردند، او تا سالهای ابتدایی دوران چهارم ارباب باکلند باقی ماند و پس از او پسر مشهورش جانشین او شد.

مریادوک برندی باک “شکوهمند”: (ارباب از سال ۱۱ دوران چهارم تا ۶۳ دوران چهارم به مدت ۵۲ سال). مریادوک در جوانی یکی از یاران حلقه بود، در بازگشت نقش مهمی در پاکسازی شایر از دست شارکی و افرادش داشت. سیزده سال بعد از این وقایع او ارباب باکلند و جانشین پدر شد. در دوران پیری شایر را ترک کرد و عنوان ارباب را به پسرش داد که نامش در تاریخ ثبت نشده.