ا

ایوورون (مادر بزرگ آراگورن اله سار)

همسر دیرهایل دونه داین، و مادر گیلراین. وقتی آراتورن پسر آرادور از گیلراین خواستگاری کرد، دیرهایل با آن مخالفت کرد. ایوورون، که گفته میشد از موهبت پیشگویی برخوردار بود، شوهرش را متقاعد کرد که با این وصلت موافقت کند. این نقش کوچکی بود که او در تاریخ سرزمین میانه بازی کرد، اما نتیجه بزرگی داشت زیرا پسر آراتورن و گیلراین آراگورن بود، کسی که روزی شاه تمام قلمروهای باستانی دونه داین شد.

ایوانت (نهمین ماه سال برای دونه داین)

نامی در میان دونه داین برای نهمین ماه سال، در سرزمین میانه بیشتر نام کوئنیایی آن، یاوانیه، استفاده میشده. تقریبا برابر با سپتامبر(مترجم:دقیقا برابر با ۱ تا ۳۰ شهریور!). این نام از دو کلمه یاوه “میوه” و آنا “هدیه” تشکیل شده که به برداشت محصول در پاییز اشاره دارد و با نام یاوانا، والا خاک و رویش، ارتباط دارد.

ماه ایوانت در سال دوم دوران سوم از اهمیت تاریخی برخوردار است، زیرا در این زمان ایسیلدور از ازگیلیات راهی قلمرو شمال شد و او و همراهانش قبل از آنکه به آنجا برسند توسط اورکهای سیاه بیشه مورد تهاجم قرار گرفتند و حلقه در رود گم شد.

ایترین لوئین (ساحران آبی)

ساحران آبی، آلاتار و پالاندو، که در غرب سرزمین میانه نماندند و به مناطق شرقی رفتند.