ا

ایتیلین (سرزمین باریکی از گوندور در شرق آندوین)

قسمتی از گوندور در شرق رود آندوین، در مرز موردور. با تصرف میناس ایتیل و بازگشت نزگول به سرزمین سیاه، ایتیلین خالی از سکنه شد.

ایتیلدین (ماده ای جادویی معروف به "ماه-ستاره")

ماده ای جادویی که الفها آنرا از میتریل بدست آوردند، که تنها در برابر نور ماه و ستارگان دیده میشود، و حتی می تاوند مخفی بماند تا زمانی که یک کلمه جادویی گفته شود. گندالف آنرا “ماه-ستاره” ترجمه کرده است. دروازه غربی موریا از این ماده ساخته شده.

ایتیلبور (پدر سایروس)

الف ناندوری، پدر سایروس دوریاتی. جزئیات زندگی ایتیلبور مشخص نیست. پسرش مهاجری بود که بعد از اولین جنگ بلریاند بدنبال حمایت تینگول آمده بود. به نظر میرسد ایتیلبور در آن نبرد جنگیده بود، اما سرنوشت او نامشخص است. ممکن است او در کنار فرمانروایش دنه تور در آمون ارب از پا در آمده باشد، یا به همراه پسرش به دوریات مهاجرت کرده یا حتی شاید در اوسیریاند باقی مانده باشد.

ایتیل (نام سینداری برای ماه)

نامی برای ایسیل، ماه، در زبان سینداری. این نام فقط یکبار در ارباب حلقه ها آمده است، اما در ترکیبهای زیادی کاربرد دارد مانند: میناس ایتیل، برج ماه، و ایتیلین، سرزمینی که در آن قرار داشت.

ایزومبراس توک چهارم (بیست و هشتمین تاین شایر)

بابا توک به مدت ۷۲ سال تاین شایر بود، بعد از او پسر ۸۸ ساله اش تنها ۱۰ سال این مقام را داشت و بعد از او برادرش ایزومبراس چهارم در ۹۲ سالگی تاین شایر شد و نه سال بعد در گذشت و پسرش فورتین براس جانشین او شد.