ا

ایمرازور نومه نوری (از اجداد امیران دول آمروت)

نجیبزاده ای که در هزاره دوم دوران سوم در بلفالاس در جنوب گوندور زندگی می کرد. گفته شده که او با میترلاس دوشیزه الفی از نیمرودل ازدواج کرد اما آیا این روایت صحیح است مشخص نیست اما مظمئنا پسر او گالادور رفت و دول آمروت را یافت.

ایمراهیل (امیر دول آمروت)

امیر دول آمروت در زمان جنگ حلقه، که در نبرد دشتهای پله نور جنگید و به همراه آراگورن اله سار به سوی موردور لشگرکشی کرد.

ایملوت ملوی (سرزمین کودکی یورت)

قسمتی از گوندور که یورت پیش از آمدن به میناس تریت در آنجا بزرگ شده بود. گرچه این منطقه قسمتی از گوندور است اما مکان دقیق آن مشخص نشده است. از ارتباط آن با گلها می توان حدس زد که باید در نزدیکی دره پر از گل لوسارناخ باشد. این فقط یک حدس است اما با توجه به ملاقات زنان خویشاوند یورت بعد از جنگ حلقه که از ایملوت ملوی به میناس تریت آمده بودند می توان حدس زد که آن سرزمین نزدیک میناس تریت بوده است، مانند لوسارناخ.

ایملادریس (پناهگاه الروند)

نام الفی پناهگاه الروند در دره غربی کوهستان مه آلود، در میان انسانها به ریوندل معروف است.

ایملاد مورگول (دره مورگول-دوئین)

دره ای در طول دامنه شرقی افل دوئات جایی که میناس مورگول (در اصل میناس ایتیل) قرار داشت. این نام در دوران سوم و بعد از تسخیر برج به دست نزگولها استفاده شد.