ا

ایلوئین (چراغ والار که در شمال قرار داشت)

یکی از دو چراغ والار که در دوران کهن بوسیله آئوله ساخته شد و روشنایی را برای جهان به ارمغان آورد. ملکور آنرا ویران کرد و در جایی که چراغ فرو ریخت دریاچه محصور در خشکی هلکار بوجود آمد.

ایلبریک برندی باک (پسر دوم سردیک برندی باک)

عضوی از شاخه کوچکی از خاندان برندی باک، از نوادگان گوربادوک برندی باک که پدر پدر بزرگ ایلبریک بود. ایلبریک پسر دوم سردیک برندی باک بود، و از طرف پدری با مریادوک برندی باک و فرودو بگینز نسبت دور فامیلی داشت. مادرش هیلدا بریس گیردل بود بنابراین با لوبلیا ساکویل بگینز نیز نسبت داشته است. ایلبریک با تمام اعضاء خانواده اش در جشن خداحافظی بیلبو حضور داشت؛ در آن زمان ۱۰ ساله بود.

ایدریل کلبریندال (دختر تورگون)

دختر تورگون، شاه گوندولین؛ او با تور، قاصد اولمو، ازدواج کرد. پسرشان ائارندیل دریانورد بود.

ایبون (یکی از دو پسر میم)

وقتی میم به همراه پسرانش خیم و ایبون بوسیله گروه یاغیان تورین تعقیب شدند، دو برادر در مه گریختند. در هنگام دویدن تیری به خیم اصابت کرد، اما ایبون زنده ماند و خانه خونبهای پدرش را با تورین و یاغیان شریک شد. در زمستان دو دورف-خرد برای پیدا کردن ریشه ها بیرون رفتند و بوسیله گروه اورکها دستگیر شدند.

میدانیم که میم با لو دادن تورین به اورکها زنده ماند، اما سرنوشت ایبون مشخص نیست. بعدها در نارگوتروند میم به هورین گفت:”من آخرین کس از مردمانم هستم”، پس ایبون در آن زمان زنده نبوده. اینکه ایبون به دست گروه اورکها کشته شده یا بعدها در واقعه دیگری کشته شده مشخص نیست.

ایبال (پسر اولبار)

پسری که در منطقه امه ریه در نومه نور در نزدیکی خانه سفید ارندیس زندگی میکرد. او با آنکالیمه، ملکه آینده جزیره، زمانی که او هنوز دختر کوچکی در خانه سفید بود آشنا بود. پدر ایبال اولبار بود که در کشتی آلداریون خدمت میکرد. آرزوی ایبال این بود که مانند پدرش در دریای بزرگ کشتیرانی کند، اما در جایی گفته نشده که او به آرزویش رسید یا نه.