ا

اینگولد (نگهبان راماس اخور)

در راهی که از میناس تریت به روهان در شمال میرود در نقطه ای که از دیوار محصور راماس اخور عبور میکند پست نگهبانی گوندور وجود داشت که اینگولد فرمانده آنان بود و با اجازه او گندالف و پیپین وارد محدوده میناس تریت شدند.

روز بعد از عبور گندالف سپاهی از شرق از آندوین عبور کرد و به موقعیت اینگولد حمله کرد. او با یارانش به شهر عقب نشینی کردند. خبر سقوط راه شمالی برای گوندور بسیار ناراحت کننده بود زیرا این بدان معنی بود که روهیریم نمیتوانند به کمک آنها بیایند(اما سواران روهان از راه فراموش شده دره استونواین به گوندور آمدند).

اینگلوریون (لقب گیلدور)

“من گیلدور هستم … گیلدور اینگلوریون از خاندان فینرود.”

(یاران حلقه I – ۳ سه همسفر)

لقبی که گیلدور در هنگام ملاقاتش با فرودو در شایر به خودش داد. اینگلوریون به معنای “پسر اینگلور” است.

باید اشاره کرد که گیلدور الف خیلی مهمی بود، زیرا زمانی که این داستان نوشته میشد، اینگلور نام شاهزاده الفی بود که در سیلماریلیون “فینرود” نام دارد و فینرود نام پدرش (فینارفین در سیلماریلیون) بود. به این معنی که گیلدور الفی نجیبزاده و در حقیقت پسر بنیانگذار نارگوتروند است.

اینکه واقعا تالکین چنین قصدی داشته معلوم نیست زیرا در سیلماریلیون به صراحت گفته شده فینرود(یا اینگلور در این متن) همسر و فرزندی نداشته، که با ادعای گیلدور در تضاد است. و یا شاید تالکین بدون هیچ قصدی از این نام دو بار استفاده کرده است(همانند گلورفیندل).

ایندور (پدر آیرین)

پدر آیرین اهل دور-لومین و خویشاوند هورین ثابت رای. تقریبا چیزی از زندگی او نمی دانیم، اما نسبت او با هورین نشان میدهد که او قبل از نیرنایت آرنویدیاد در دور-لومین زندگی می کرده.

در نسخه اولیه سیلماریلیون ایندور نقش مهمی داشت: او پدر بزرگ شخصی بود که بعدها تور نام گرفت. اگر داستان به همین منوال پیش میرفت ایندور ارباب دورلومین و پدر هورین می بود. اما جای او به گالدور پسر هادور داده شد و نقش ایندور یه یک اشاره جزئی در نارن ای هین هورین کاهش پیدا کرد.

ایندیس (همسر دوم فینوه)

الف وانیاری و همسر دوم فینوه پس از مرگ میریل سرینده. مادر فینگولفین و فینارفین.

اینکانوس (نام گندالف در جنوب سرزمین میانه)

نامی که گندالف در جنوب (احتمالا جنوب گوندور یا نزدیک هاراد) در سفرهای طولانی خود در سرزمین میانه بدست آورده بود.