ا

ایزومبراس توک سوم (یازدهمین تاین شایر از خاندان توک)

یازدهمین تاین خاندان توک و بیست و سومین تاین شایر، پسر ایزنگریم توک دوم. او دو پسر داشت که پسر کوچکش، باندوبراس، با نام بولرورر معروف شد. سالهای تاین بودن ایزومبراس سالهای سختی بود، پسرش باندوبراس دسته اورکها را در نبرد دشتهای سبز عقب نشاند. پس از او پسر بزرگش فرومبراس جانشینش شد.

ایستاری (ساحران)

فرقه ساحران، مایاهایی که بعد از هزاره اول دوران سوم به سرزمین میانه آمدند. از بین آنها ۵ نفر به مناطق شمال غربی آمدند: سارومان، گندالف، راداگاست، آلاتار و پالاندو.

ایستار (ساحر)

کلمه کوئنیایی به معنای “عاقل”، مترادف با ایترون سینداری. این نام به ۵ نفر عضو فرقه مرموزی که در حدود سال ۱۰۰۰ دوران سوم به سرزمین آمده اند داده شد. بعدها عقلای الف فهمیدند که آنها مایار هستند، موجودات قدرتمندی از غرب که بعنوان فرستادگان والار برای ستیز با سایه به سرزمین میانه آمده اند. نام الفی ایستار(جمع: ایستاری) به “ساحر” ترجمه شده. “ساحر” در کارهای تالکین همواره به یکی از این ۵ نفر اطلاق شده است.

ایسیلیا (سومین روز هفته الفها)

یکی از شش روز هفته الفها، ایسیلیا روز سوم و بین آنازیا و آلدویا است و به ماه اختصاص دارد، که نامش در کوئنیا ایسیل است. نام سیندارین این روز اوریتیل است. در سرزمین میانه روز ماه (Moon-Day)الفها به صورت مونه دی(Monedei) ترجمه شده که سر انجام به “دوشنبه”(Monday) تبدیل شد.