ا

ارباب (عنوانی معمول در سرزمین میانه)

عنوانی افتخاری و معمول برای شخصیتهای کارهای تالکین، بویژه هابیتها(برای مثال، ارباب سم وایز،ارباب پره گرین، ارباب الروند) و همچنین در مواردی کوتاه شده عنوان “ارباب باکلند”. همچنین برای شوخی یا مسخره کردن نیز بکار برده شده مثل، “ارباب تنبل” یا “ارباب مارزبان”. لیست زیر نام برخی از کسانی هستند که عنوان ارباب به آنها داده شده است.

بارلیمن باتربر: صاحب اسبچه راهوار که توسط کارکنان آنجا (یا حداقل خدمتکارش نوب) با این اسم صدا میشد.

الروند: تنها یکبار توسط سم گمجی با این عنوان خطاب شد.

فرودو بگینز: مکررا توسط خدمتکار وفادارش سم گمجی با این نام صدا میشد، همچنین گالوم نیز او را در طول سفر به کوه هلاکت با این نام صدا میکرد.

گندالف: گرچه سارومان به عنوان سرگروه ساحران شناخته میشد. اما وقتی گندالف وارد سرزمین میانه شد، گیردان بلافاصله قدرت ویژه و خرد وی را شناخت و نه تنها او را ارباب خطاب کرد بلکه در خفا حلقه سرخ ناریا را به او داد.

مورگوت: در دوران اول به کرات او را به نام ارباب موجودات و خادمانش صدا میکردند، بویژه گلائورونگ اژدها. در این مورد این عنوان تمسخر آمیز بود که توسط دشمنان مورگوت استفاده میشد.

پره گرین توک: توسط بارلیمن باتربر با هنوان ارباب خطاب شد، گرچه مشخص نیست که این کار از روی نزاکت بود یا اینکه مهمانخانه دار متوجه شده بود که او وارث عنوان تاینی شایر است.

سارومان:توسط اوگلوک، کسی که مری و پیپین را اسیر کرد، با نام ارباب خطاب شد، بی تردید بقیه اورکها نیز به دستور او همین احترام را برای سارومان قائل بودند.

سائرون: گندالف با نام ارباب به او اشاره کرد، اما این فقط به معنی این بود که او ارباب نوکران و برده هایش و بویژه نه تن اشباح حقله است.

تام بامبادیل: تام ارباب منطقه جنگلی خودش بود، گرچه به نظر میرسید که اگر میخواست میتوانست قدرتش را تا دورترها امتداد دهد. همسرش گلدبری او را “ارباب بیشه، آب و تپه ها” خطاب کرد.

ارتشبد مارک شرقی (یکی از درجات نظامی روهیریم)

یکی از درجات نظامی روهیریم، فرمانده سپاه شرقی روهان. این عنوان توسط شاه ائومر بعد از جنگ حلقه بوجود آمد، و اولین کسی که صاحب این عنوان شد الفهلم نایب شاه بود.

ایوی گوداناف (همسر بوفو بوفین)

هابیت شایر که احتمالا در اوایل قرن بیست و هشتم دوران سوم بدنیا آمده بود. او با اولین شخص شناخته شده خاندان بوفین، بوفو، ازدواج کرد و چهار فرزند برای او بدنیا آورد. از طریق پسر بزرگشان بوسکو خاندان بوفین ادامه پیدا کرد. و از طریق کوچکترین دخترش بریلا، ایوی از اجداد افراد مهمی از خاندان بگینز از جمله بیلبو و فرودو بود.