خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - دشت ها، میادین، صحراها

دشت ها، میادین، صحراها

آرد- گالن (نام پیشین آنفائگلیت)

زمان: تبدیل شده به صحرا در داگور براگولاخ در سال ۴۵۵ دوران اول

موقعیت: شمال بلریاند، بین دورتونیون و آنگباند

معنی: ناحیه ی سبز

اسامی دیگر: بعد از براگولاخ، این دشت به آنفائگلیت شهرت یافت.

دشتی وسیع و سبز بین مرز شمالی بلریاند و استحکامات مورگوت در آنگباند، بوده است. توسط شراره های آتش داگور براگولاخ نابود شد، و به آنفائگلیت تغییر نام داد.

آنفائگلیت (غبار نفس گیر در شمال بلریاند)

«بدین سان آرد-گالن نابود شد … و نام آن دشت را گردانیدند و آنفائگلیت، غبار نفس گیر نهادند. چه بسیار استخوان های نیم سوخته که گور بی سقفشان آنجا بود …»

سیلماریلیون – حدیث ویرانی بلریاند و سقوط فین گولفین

کویر سوخته در شمال بلریاند توسط شعله های ملکور در داگلور براگولاخ بوجود آمده است.

دشت های گلادن (دشت هایی در مصب رودخانه گلادن)

مرداب هایی در آنجا که گلادن به پایین سرازیر شده و از کوه های مه آلود خارج می شد و به رود بزرگ آندوین می پیوست. اینجا در نخستین سال دوران سوم سرزمین میانه، اتراق گاه ایسیلدور بود، زمانی که وی حلقه را از دست داد.

دشت کورمالن (بخشی از ایتلین)

درختزاری در شمال ایتلین و در کنار ساحل آندوین و در نزدیکی کایر اندروس. فردو و سم پس از موفقیت در پویش کوه هلاکت در این دشت مورد استقبال با شکوهی قرار گرفتند.