ا

اشباح (موجودات روح‌مانند دنیای اشباح)

موجودات روح‌مانندی که متعلق به دنیای پنهانی اشباح بودند تا دنیای ما. مشهورترین این‌ها، اشباح حلقه بودند. انسان‌هایی که نه حلقه‌ی سائورون به دام انداخته بودشان و قربانی حلقه بودند و به اشباح تبدیل شدند.

الف‌های جنگلی (الف‌هایی که در جنگل‌های سرزمین میانه زندگی‌ می‌کردند)

الف‌های سیلوان که در جنگل‌های سرزمین میانه زندگی می‌کردند و مخصوصاً تحت حکومت ترندوییل بودند در بخش‌های شمالی سیاه‌بیشه سکنا گزیده بودند.

اسب سفید (بیرق روهان)

نشان سرزمین روهان و شاهانش، اسب سفیدی بر زمینه‌‌ی سبز بود. نشانی که جنگ‌افزار بسیاری از روهیرم‌ها را آراسته بود و مثلاً روی سپری که ائووین به مری برندی‌باک داد دیده می‌شد. در بسیاری نبردها نیز به عنوان بیرق سلطنتی روهان به کار می‌رفت. تئودن در نبرد پله‌نور زیر آن تاخت و ائومر در مقابل دروازه های موردور نیز برافراشته اش داشت. حتی پس از نبرد حلقه، اسب سفید مجال آسودن نیافت. گفته اند که ائومر مدت ها پس از پایان نبرد بزرگ آن را با خود به پیکار سرزمین های جنوبی برد.

اهالی فولد غربی (مردم غرب روهان)

مردمان روهان که مزارع گسترده‌ی فولد غربی، بین رود آیزن در غرب و انت‌واش در شرق را اشغال کرده بودند. در بخش جنوب شرقی فولد غربی، گودی هلم، قلعه‌ی شاخ‌آواز قرار قرار داشت. دژ مذکور، جایگاه اربابان فولد غربی بود که به نام شاه، بر اهالی فولد غربی فرمان‌روایی می‌کردند. در زمان جنگ حلقه، ارکن‌براند، ارباب شاخ‌آواز و ارباب فولد غربی بود.

امنت غربی (دشت غربی روهان)

علف‌زارهای روهان که بین رودهای آیزن و انت‌واش گسترده بود و بخش غربی سرزمین سواران را مشخص می‌کرد. مهم‌ترین اقامتگاه‌ها و استحکامات روهان در جنوب امنت غربی قرار داشت. جایی که کوهستان سفید از دشت، سر برآورده بود. گودی هلم در همین شمار بود و در جنوب شرقی، خود اقامتگاه ارباب سواران، ادوراس قرار داشت.