O

گاوها

گاوها دسته ای از احشام هستند که برای گوشت و شیرشان و همچنین برای حمل بار و کشیدن گاری استفاده میشدند. می دانیم که گاوها در سرزمین میانه و یا لااقل در گوندور رام شده بودند، زیرا پیپین استفاده از آنها برای کشیدن گاریها در میناس تی ریت را در زمان جنگ حلقه دیده بود. با این وجود، مشهورترین گاوها اهلی نبودند، بلکه بصورت وحشی در سرزمینهای شرقی رون پرسه میزدند. این گله که به گله گاوان وحشی آراو شهرت داشتند توسط نجیب زادگان گوندور و در رأس آنان ووروندیل شکارچی شکار شدند. ووروندیل که پدر ماردیل بود، شاخ یکی از این گاوان را نقره اندود کرد که این بوق شکاری به صورت میراثی در خاندان کارگزاران درآمد. این همان شیپوری بود که بورومیر سالهای سال بعد از آن زمان حمل میکرد. این شیپور هزار سال بعد از دوران ووروندیل، هنگامی که بورومیر در پایین آمون هن مشغول جنگ با اورکها بود شکست.

اوورلیت (از تعطیلات هابیتها)

به مانند تقویم مدرن گریگوری، تقویم شایر نیز زمان را با افزودن یک روز به سال در یک دوره چهار ساله (پنجه دزدیده) تنظیم می کرد. این روز اضافه را اوورلیت می نامیدند. هابیتها این روز را در بین روز میانه سال و دومین اعتدال قرار می دادند و آنرا به عنوان روز تعطیل در شایر اعلام می کردند.

اوورهیل (روستایی در پشت تپه هابیتون)

اوورهیل روستایی کوچک در شمال هابیتون و تپه آن بود که انتهای جاده کوتاهی که از بگ اند و خیابان بگ شات می گذشت را مشخص می نمود. با وجودیکه بوفین ها بیشتر در ییل در شرق شایر زندگی می کردند، حداقل یک بوفین را می شناسیم که در اوورهیل زندگی میکرد. هابیتی خوشنام که پسرعموی سام یعنی هالفست را استخدام کرده بود.

دریای بیرونی (دریای محیط جهان)

دریای محیط (احاطه گر) که آنرا دریای بیرونی نیز می نامند، دریای وسیعی بود که تمام آردا، سرزمین میانه و آمان را به یکسان در بر میگرفت. آبهای تاریک آن بر سواحل غربی والینور سینه میکشید و در لبه دوردست و ناشناخته آن دیوارهای شب قرار داشتند. تالارهای اولمو در این دریا قرار داشت و گفته شده که انسانها آخرین سفر خود را بر روی این اقیانوس منجمد انجام می دادند.

سرزمینهای بیرونی (نامی برای سرزمین میانه)

والار و سایر ساکنین آمان قدسی، سرزمین میانه را که مخصوص فناپذیران و خارج از قلمرو قدسی بود را سرزمینهای بیرونی می نامیدند.