خانه - فرهنگ نامه (برگه 49)

فرهنگ نامه

آمون انوار (تپه هیبت)

نامه اصلی سیندارین تپه ای که نزد مردم روهان با نام هالیفیرین شناخته می شد. آخرین تپه دیدبانی گوندور که در مرز سرزمین روهان واقع شده بود . مقبره مخفی الندیل برای قرون متمادی در این تپه قرار داشت.

آلدامیر (جانشین الداکار از گاندور)

در زمان جنگ داخلی گاندور، الداکار توسط کاستامیر عزل و بزرگترین پسرش اورنندیل کشته شد. بعد ها الداکار، حکومتی که حقش بود را باز پس گرفت ولی چون اورنندیل کشته شده بود، آلدامیر پسر کوچکترش جانشین او شد. حکومت آلدامیر با جنگ با سرزمین های جنوبی، همچون بندرگاه اومبار که توسط حامیان کاستامیر گرفته شد آغاز گشت. آلدامیر در آن جنگ کشته شد و پسرش وینیاریون جانشین او شد. کسی که باشکست دادن هارادریم، انتقام خون پدرش را گرفت.

آلدالومه (یکی از نام های جنگل فنگورن)

یکی از نام های شاعرانه ای که توسط چوب ریش بر خانه‌ی جنگلی اش نهاده شده است. جنگلی که بیشتر با نام فنگورن یا جنگل انت شناخته میشود. آلدالومه یک اصطلاح الفی است به معنای «درخت سپیده دم»، که به تاریکی عمیقی که در زیر شاخه های کهن درختان فنگورن نهفته است اشاره دارد.

آلکارونداس (قلعه‌ی دریا)

قلعه‌ی دریا نامیده میشد. آلکارونداس، ناو فرماندهی سیاه و طلایی آر فارازون ، آخرین پادشاه نومنور بود. او با استفاده از آن، به سواحل آمان سفر کرد تا والار را به مبارزه طلبیده و اینگونه باعث سقوط فرمانروایی خود شد.

آلکارینکوئه (چراغی که توسط واردا در آسمان قرار داده شده است)

در زمان های بسیار دور، در زمان بیدار شدن الف ها، واردا با استفاده از شبنم های درخشان تلپریون، درخت نقره ای، ستاره های درخشان بسیاری را به آسمان ها افزودند. در میان آنها ستاره هایی هم بودند که برای ما آشنا هستند، همچنین چراغ هایی که حقیقتا ستاره نبودند. مثل آلکارینکوئه، سیاره ای که ما آن را با نام مشتری می‌شناسیم. این نام  در زبان الفی، «با شکوه» معنا می‌شود. زیرا در آن زمان ها  آلکارینکوئه ، درخشان ترین شیئ در آسمان ها بود.