خانه - فرهنگ نامه (برگه 47)

فرهنگ نامه

آلفریدا اهل ییل (یکی از اجداد اولیه‌ی بولگرها)

هابیتی اهل شایر که بیش از دو قرن پیش از جنگ حلقه می زیست. آلفریدا با گاندولفو بولگر ازدواج کرد و به واسطه‌ی سه پسری که آورد، به یکی از مهمترین اجداد خانواده‌ی بولگر تبدیل گشت. نسب خود آلفریدا نامعلوم است ولی از آنجا که او از ییل آمده بود، شاید بتوان گفت که با خانواده‌ی بوفین ها نسبتی داشته است.

نام «آلفریدا» از ریشه و معنای قابل توجهی برخوردار است. این نام، شکل مؤنث آلفرد به معنای «پند الفی» است. همان طور که می‌دانیم الف ها هر از چند گاهی از شایر که نزدیک ییل بود عبور می‌کردند. بنابراین براساس نامش، می‌توان تصور کرد که آلفریدا یکی از هابیت های نادری بود که با الفها وقت می‌گذراند.

آمون اوبل (تپه ای دارای استحکامات در مرکز بره تیل)

تپه ای که جنگل بره تیل در اطراف آن قرار داشت. اکثر مردم جنگلی بره تیل در اواخر دوران اول در آنجا و داخل یک حصار چوبی که به نام افل براندیر شناخته می شد، سکونت داشتند.

آمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)

تپه شنوایی قرینه آمون هن، تپه بینایی، بود. این تپه در امین مویل در ساحل شرقی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس قرار داشت. زمانی قرن ها پیش از جنگ حلقه، این منطقه بخشی از مرزهای شمالی گوندور بود.

آمون لانک (تپه زیر دول گولدور)

تپه ای در بخش های جنوبی سبز بیشه بزرگ. پس از گذشت یک هزاره از دوران سوم، سائورون به آمون لانک آمد و دژی در آنجا بنا کرد. قلعه به همراه تپه از آن پس دول گولدور و بیشه ای که قلعه در آن واقع بود میرک وود (سیاه بیشه) نام گرفت.

آمون هن (تپه بینایی)

تپه بیایی در ساحل غربی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس و در نزدیکی مرزهای شمالی گوندور قرار داشت. در دامنه های این تپه بود که یاران حلقه از هم جدا شدند و فردو به همراه سم به تنهایی سفرشان را به سمت موردور آغاز کردند.