H

آرامگاه پادشاهان (محل آرمیدن ابدی آراگورن)

مقبره ای در خیابان ساکت رات دینن، که بین میناس تی ریت و کوه میندولوین قرار داشت.  در آن خیابان بناهای یادبود رویداد های بزرگ تاریخ گوندور بود، و در میان مقبره های بسیار، آرامگاه پادشاهان و آرامگاه کارگزاران قرار داشت با قبر هایی با شکوه. در آرامگاه پادشاهان بود که آراگورن در سال ۱۲۰ دوران چهارم آرمید و آگاهانه جان خود را از دست داد. ( مردن به اختیار خود، قدرتی است در اختیار کسانی که از نسل پادشاهی نومه نور اند)

تالار پادشاهان (مقر تخت سلطنت میناس تریت)

تالاری در شهر بزرگ میناس تریت، که شاهان گوندور، و بعد از آنها کارگزاران، از آنجا بر قلمرو گوندور فرمانروایی می کردند. این تالار طویل، سقف مرتفعی داشت که با طلا و رنگ امیزی های مختلف تزئین شده بود، و چندین ردیف ستون های بلند سیاه مرمرین آن را نگه می داشتند. در میان این ستون ها، مجسمه های شاهان باستانی گوندور قرار داشت که تمام پادشاهان تا زمان ایسیلدور و الندیل را نشان می داد.
در انتهای تالار، سکوی بلندی قرار داشت که تخت گوندور بر روی آن گذاشته شده بود، در زیر تصویری از تاج پادشاهی گوندور که بر روی سقف مرمرین حک شده بود، و در پشت آن بر روی دیوار، تصویر درختی غرق درگل بود. فقط پادشاه گوندور اجازه داشت که بر این تخت تکیه زند. بعد از ناپدید شدن آرنور، گارگزاران بر تختی از سنگ سیاه تکیه می زدند که در مرکز و پایین آن سکو قرار داشت، تا نمادی باشد که آنها فقط به نام پادشاه حکومت می کنند. وقتی که پادشاهی به آراگورن اله سار رسید، تخت بزرگ در تالار پادشاهان، برای اولین بار در هزار سال گذشته دوباره مورد استفاده قرار گرفت.

هیارنوستار (دماغه ای در جنوب غربی نومه نور)

هیارنوستار نام ایالت جنوب غربی از پنج ایالت نومه نور بود. این ایالت به خاطر تاکستانها و زمینهای حاصلخیزش شهرت داشت، با وجودیکه در قسمتهای دور جنوب غرب کوهستانی می شد.

هیارمنداکیل دوم (فاتح هاراد)

وینیاریون یکی از وارثان خاندان سلطنتی گوندور بود. او پس از کشته شدن پدرش آلدامیر به سلطنت گوندور رسید و به انتقام مرگ پدر، در یازدهمین سال سلطنت هاراد را فتح کرد. پس از آن او نام هیارمنداکیل، فاتح جنوب را بر خود نهاد و با نام هیارمنداکیل دوم سلطنت کرد. پس از مرگ او پسرش میناردیل بر تخت سلطنت تکیه زد.

هیارمنداکیل اول (فاتح هاراد)

کیریاهر، فرزند شاه کیریاندیل که پس از کشته شدن پدرش به وسیله مردان هاراد به تخت سلطنت گوندور نشسته بود، به انتقام مرگ پدرش با سپاهی بزرگ به جنوب تاخت و پس از تصرف هاراد خود را هیارمنداکیل، فاتح جنوب نامید. او به مدت نزدیک به صد و سی و چهار سال در گوندور حکمرانی کرد و پس از او پسرش آتاناتار حکومت را در دست گرفت.