خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیارنوستار (دماغه ای در جنوب غربی نومه نور)

هیارنوستار (دماغه ای در جنوب غربی نومه نور)

هیارنوستار نام ایالت جنوب غربی از پنج ایالت نومه نور بود. این ایالت به خاطر تاکستانها و زمینهای حاصلخیزش شهرت داشت، با وجودیکه در قسمتهای دور جنوب غرب کوهستانی می شد.

درباره اله سار