H

پادشاه برین نولدور (لقب شش تن از اربابان الفهای خردمند)

عهد: پیش از شروع دوران اول تا ۳۴۴۱ د.د نژاد: الفها شاخه: نولدور لقب شاه برین نولدور به شش تن از سران این شاخه از الدار اعطا شد. این شاهان به صورت غیر رسمی بر همه الفهای نولدور تسلط داشتند اما هرگز از چنین قدرتی مگر در نبرد آخرین اتحاد استفاده نکردند. به طور مثال پسران فئانور با وجودیکه پادشاهی ...

ادامه مطلب »

پادشاه برین الفها (بزرگترین الف خاندانهای باستانی)

پادشاه برین الفها لقبی بود که به اینگوه، رهبر الفهای وانیار اعطا شده بود. اینگوه را بزرگترین الف جهان می دانند که در تانیکوئنتیل در پایین تالارهای مانوه سولیمو زندگی می کند.

ادامه مطلب »

شاه برین (شاه تمامی دونه داین)

شاه برین لقبی بود که انسانهای دونه داین به بزرگترین حکمران خود می دادند. به طور معمول این لقب به پادشاهی گفته می شود که مافوق پادشاهان دیگری حکمروایی کند. اما دانستن این موضوع که این لقب اولین بار در نومه نور به تار-منلدور، پنجمین شاه نومه نور داده شد، حال آنکه او هیچ پادشاهی در زیر دست نداشت، تصمیم ...

ادامه مطلب »

حصار بزرگ (پرچین بلندی که در میان باکلند و جنگل قدیمی کشیده شده بود)

باکلندی ها به پرچین بزرگی که در امتداد شمال به جنوب، در مرز بین باکلند و جنگل قدیمی برای محافظت از خود در برابر خطرات جنگل قدیمی کشیده بودند حصار بزرگ می گفتند.

ادامه مطلب »