خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - پادشاه برین الفها (بزرگترین الف خاندانهای باستانی)

پادشاه برین الفها (بزرگترین الف خاندانهای باستانی)

پادشاه برین الفها لقبی بود که به اینگوه، رهبر الفهای وانیار اعطا شده بود. اینگوه را بزرگترین الف جهان می دانند که در تانیکوئنتیل در پایین تالارهای مانوه سولیمو زندگی می کند.

درباره اله سار