خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - بزرگان آردا (آراتار، بزرگترین والار)

بزرگان آردا (آراتار، بزرگترین والار)

قدرتمند ترین و بزرگترین والار، آراتار نامیده می شدند. این هشت والار را بزرگان آردا نیز خطاب می کنند.

درباره اله سار