خانه - آرشیو برچسب: High Ones of Arda

آرشیو برچسب: High Ones of Arda

بزرگان آردا (آراتار، بزرگترین والار)

قدرتمند ترین و بزرگترین والار، آراتار نامیده می شدند. این هشت والار را بزرگان آردا نیز خطاب می کنند.