آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیارمنداکیل دوم (فاتح هاراد)

هیارمنداکیل دوم (فاتح هاراد)

وینیاریون یکی از وارثان خاندان سلطنتی گوندور بود. او پس از کشته شدن پدرش آلدامیر به سلطنت گوندور رسید و به انتقام مرگ پدر، در یازدهمین سال سلطنت هاراد را فتح کرد. پس از آن او نام هیارمنداکیل، فاتح جنوب را بر خود نهاد و با نام هیارمنداکیل دوم سلطنت کرد. پس از مرگ او پسرش میناردیل بر تخت سلطنت تکیه زد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...