خانه - فرهنگ نامه (برگه 80)

فرهنگ نامه

کیریون (سومین پسر ایسیلدور)

سومین پسر ایسیلدور که به همراه پدر . برادرانش الندور و آراتان در فاجعه دشت های گلادن کشته شد.

کیریاتور (دریاسالاری که سائرون را شکست داد)

در جنگ الف ها و سائرون در دوران دوم، نیروهای ارباب تاریکی، اریادور را درهم نوردیدند و سائرون در آستانه اشغال کل سرزمین میانه قرار گرفت. پادشاه برین گیل گالاد از نومه نور درخواست کمک کرد. تار-میناستیر به درخواست او پاسخ داد و ناوگان عظیمی را به یاری الف ها فرستاد.

ناوگان نومه نور تحت فرماندهی دریاسالاربزرگ کریاتور بودند که با زیرکی نیروهایش را تقسیم کرد و بخشی از آن را به جنوب فرستاد در حالیکه ناوگان اصلی او در لیندون پهلو گرفت. جنگجویان نومه نوری کریاتور بسیار نیرومند تر از سپاه سائرون ظاهر شدند و آن ها را به سمت جنوب و بیرون از اریادور عقب راندند. در نبرد سرنوشت ساز گواتلو، سائرون بین دو سپاه نومه نوری به دام افتاد و نزدیک بود اسیر شود. اما در نهایت سائورون گریخت و به موردور رفت و در آن جا سوگند خورد که از نومه نوری های پیروز انتقام بگیرد. بیش از ۱۶۰۰ سال بعد او به هدفش رسید و نومه نور ویران شد. بنابراین پیروزی بزرگ کریاتور را می توان بذر اولیه سقوط وطنش در نظر گرفت.

کیریاندیل (سومین پادشاه از چهار پادشاه دریانورد گوندور)

ائارنیل اول دومین پادشاه دریانورد گوندور بود و به واسطه تصرف بندرگاه جنوبی اومبار به شهرت رسید. زمانی که او در دریا مفقود شد، پسرش کیریاندیل جانشین او شد و سیاست های دریایی پدرش را ادامه داد. کیریاندیل به مدت هفتاد و نه سال بر گوندور سلطنت کرد و در جریان دفاع از اومبار برابر هارادریم کشته شد. پسرش کریاهر جانشین او شد و برای انتقام پدرعازم شد و سرزمین های جنوبی را فتح کرد و از این رو با نام هیارمنداکیل اول سلطنت کرد.

کیریاهر (مغلوب کننده سرزمین های جنوبی)

کیریاهر پسر پادشاه کیریاندیل آخرین نفر از چهار پادشاه دریانورد گوندور بود. بندر اومبار توسط پدربزرگ او ائارنیل تصرف شده بود اما گوندور برای دفاع از این بندر به سختی افتاده بود. پدر کیریاهر هنگام دفاع از بندراومبار  در هجوم هارادریم شکست خورد.  کیریاهر فرد صبوری بود او ناوگان و سپاهش را در شمال آماده کرد و تا زمان اطمینان از پیروزی صبر کرد. سرانجام سی و پنج سال پس از شکست پدرش، حمله مهار ناشدنی را به جنوب آغاز کرد و کل هاراد را به تصرف درآورد. از این زمان کیریاهر نام هیارمنداکیل به معنای “پیروز جنوب” را برگزید.

کیریاهر به مدت صد و سی و چهار سال در گوندور حکومت کرد و این سرزمین را به اوج افتخار رساند. پسر او آتاناتار دوم آلاکرین جانشین وی شد.

کیرت (سیستم نگارش رونی)

لغتی الفی معادل رونی. حروفی که برای حکاکی در سطوح به جای نوشتن با قلم یا قلمو اختراع شد.