ک

کوهستان آهن (حصار کوهستانی اوتومنو)

ارد انگرین، کوهستانی در شمال جهان که ملکور برای محافظت از دژ اوتومنو بوجود آورد. دژ کوچکتر او آنگباند نیز در داخل این حصار بود.

کوه های آهن

مجموعه کوه هایی در شمال شرق سرزمین میانه، جایی که قلمرو دورفها توسط گرور پسر دائین اول پس از رانده شدن بوسیله اژدها از کوهستان خاکستری بنا نهاده شد.

کتاب تاین (کتابی که منبع ماجراهای سیلماریلیون بود)

کتاب تاین در واقع یک نسخه از کتاب سرخ سرحدات غربی است، و تنها نسخه ای که ترجمه های بیلبو بگینز از زبان الفی را شامل می شود. این نسخه که توسط فیندگیل در گوندور نوشته شده بود، توسط تاینهای شایر در سمیالهای بزرگ نگهداری می شد.

کوه تاراس (یکی از قله های نوراست که مشرف به دریا بود)

تاراس از کوههای ساحلی رشته کوههای نوراست بود که تورگان تالارهایش به نام وینیامار را در زیر آن بنا نهاده بود. سالهای سال بعد از ترک وینیامار توسط تورگان و نقل مکان به گوندولین، تور به این مکان آمده و با اولمو صحبت نمود.

کوئنیا (زبان باستانی الفهای برین)

زبان الف های برین در والینور که به عنوان اولین زبان نوشتاری ثبت شده است و به استثنای نولدور که از آن استفاده می کردند، هرگز به شکل گسترده در سرزمین میانه مورد استفاده قرار نگرفت. سینداری زبانی که در کوئنیا ریشه داشت بیشتر مورد استفاده بود. در طول دوران سوم کوئنیا در سرزمین میانه تبدیل به زبانی شد که تنها در موقعیت های رسمی توسط الفها و اعقاب نومه نوریها استفاده می شد.