ک

کرمیه (هفتمین ماه سال گوندوری)

هفتمین ماه سال بر طبق گاه شماری کارگزاران گاندور که بعد از لوئنده و پیش از اوریمه قرار دارد. در تقویم مدرن کرمیه مطابق با ۲۳ ژوئن تا ۲۲ ژوئیه در یک سال عادی است.

کئورل (سوار پیام رسان ارکنبراند)

پس از شکست در دومین نبرد گدارهای آیزن، ارکنبراند به همراه سواره نظامش به گودی هلم عقب نشست و کئورل را با پیغامی نزد ائومر فرستاد تا به او اخطار دهد. اما او شگفت زده به ارتش تئودن برخورد که برای دفاع از گدارها به سمت شمال در حرکت بودند. اخباری که کئورل حامل آن ها بود تئودن را واداشت در استراتژی خود تجدید نظر کند و در عوض به ارکنبراند در گودی هلم ملحق شود که زمینه ساز نبرد بزرگ هورنبرگ شد.

مانند دیگر اهالی روهان، نام کئورل از انگلیسی قدیمی گرفته شده است. این نام به طبقه ای خاص در جامعه آنگولو – ساکسون اختصاص دارد که مر بوط پایین ترین طبقه مردم آزاد است. از لحاظ تاریخی معمولا این افراد سربازان حرفه ای نبودند و اگر پیشینه کئورل پیرو نامش باشد می توان فرض کرد که او کشاورز و یا پیشه وری بوده که برای رویارویی با تهدیدی که روهان متوجه آن بود؛ مجبور شده بود به خدمت نظامی درآید.

کمندور (پدر بزرگ هلاکار)

جوانترین پسر آکسانتور. کمندور از اعقاب دور الروس تار- مینیاتور و نبیره واردامیر نولیمون، دومین پادشاه نومه نور، بود. نسل او به کوچکترین پسر واردامیر ،نولوندیل، می رسید بنا بر این از خط سلطنت دور بود. اما چرخ روزگار اعقاب او را در شمار شاهان نومه نور در آورد. نوه اش هلاکار به همسری آنکالیمه که نخستین ملکه حکمران نومه نور بود درآمد. بنا بر این پسر هلاکار، تار – آناریون، و تمام پادشاهان پس از او نسبشان به کمندور پسر آکسانتور می رسد.

کارنیمیریه (درخت سمان سرخ گوهر)

کلمه ای الفی به معنای سرخ گوهر که احتمالا به خوشه های درخشان تون های سرخی اشاره می کند که در کنار درختان سمان رشد کرده بودند. این یکی از نام هایی است که بریگلاد انت در مرثیه اش به یاد درختان سمان خانه اش که توسط اورک ها قطع شده بود؛ استفاده می کرد.

کمندور (پسر و وارث ملندیل)

کمندور از نسل اربابان افسانه ای بود. جد بزرگ او الندیل بود و او پسر ملندیل و نوه آناریون بود. با این وجود از دوران سلطنت او به عنوان پادشاه گاندور تقریبا چیزی نمی دانیم. به نظر می رسد گاندور در دوران حکومت او در صلح به سر می برده ؛ زیرا هیچ واقعه شاخص تاریخی از این دوران نقل نشده است.

کمندور هشتاد و شش سال بر گاندور حکومت کرد و پسرش ائارندیل جانشین او شد.