خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کاستامیر (غاصب گوندور)

کاستامیر (غاصب گوندور)

نجیب زاده ای گوندوری که پسر نوه‌ی پادشاه کالماکیل بود. زمانی که الداکار پادشاه گوندور شد، یک ناآرامی عمومی به وجود آمد زیرا مادر او ویدوماوی از مردم شمال بود و او تنها از طرف پدر صاحب خون گوندوری بود. کاستامیر از این ناآرامی بهره برد و شورشی را سامان داد و موفق شد که الداکار را سرنگون کند و الداکار به تبعید گریخت. به مدت ده سال او ظالمانه بر گوندور حکمرانی کرد اگر چه الداکار در تبعید سپاهی فراهم کرد و باز گشت و کاستامیر را بیرون راند و تاج وتختش را پس گرفت.

درباره 3DMahdi