خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - رودخانه کلدوین (رودخانه طویلی که از اره‌بور سرچشمه می‌گرفت)

رودخانه کلدوین (رودخانه طویلی که از اره‌بور سرچشمه می‌گرفت)

نامی الفی برای رودخانه ای که انسان‌ها با نام رود روان می‌شناختند. این رود از دروازه های اره‌بور سرچشمه می‌گرفت و مسیری طولانی را به سمت جنوب و شرق می‌پیمود تا به مصبش در دریای رون برسد.