خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارراک (نامی که بئورن به جزیره سنگی در رودخانه داده بود)

کارراک (نامی که بئورن به جزیره سنگی در رودخانه داده بود)

جزیره سنگی کوچکی در بالا دست رودخانه آندوین در سمت شمال گدار قدیمی.

درباره 3DMahdi