ک

کابد-ان-آراس (پرتگاه آهو)

شکاف باریکی روی رودخانه تی گلین. در اینجا بود که تورین تورامبار گلائرونگ اژدها را از پا در آورد.

کابد نایر آمارت (پرتگاه تقدیر هولناک)

شکاف رودخانه ای که در زمان‌های پیشین به نام کابد ان آراس (پرتگاه آهو) شناخته می‌شد، زیرا به قدری باریک بود یک آهو می‌توانست از یک دیواره به دیواره دیگر از روی رودخانه تی گلین که در پایین جریان داشت بپرد. در اینجا بود که تورین از رودخانه گذشت و موفق شد گلائرونگ اژدها را از پا در آورد، اما در حالی که پس از این پیروزی بیهوش افتاده بود، همسرش نی نیل از هیولای در حال مرگ شنید که او در واقع نیه نور، خواهر تورین است. بر اثر جنون ناشی از این خبر هولناک او خود را به داخل شکاف انداخت و رودخانه جسدش را با خود برد. از آن پس این این آبکند به نام کابد نایرآمارت، پرتگاه تقدیر هولناک، نامیده شد.

گرگ (کارخاروث، سرخ کام)

نامی برای دد عظیمی به نام کارخاروث که مورگوت پروراند تا بزرگ‌ترین گرگ عالم باشد. کارخاروث، که توسط اربابش به نگهبانی دروازه‌های آنگباند گماشته شده بود فرار برن و لوتین را همراه با سیلمارین تاج مورگوت دید و دست برن را قطع کرد. بدین ترتیب سیلماریلی را که برن داشت بلعید. قدرت مقدس گوهر، درون گرگ را سوزاند و او را از درد دیوانه کرد.

کارخاروث، مجنون در سرزمین‌های جنوبی آنگباند می‌گشت و دست آخر به جنگلی که قلمروی تینگول شاه بود رسید. شاه با گروهی شکارچی به راه افتاد و بالاخره موفق شدند رد گرگ را بگیرند و او را بکشند ولی برن و هوآن هر دو توسط گرگ وحشی به شدت مجروح شدند.