خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خانه های بگ شات (مجموعۀ حفره های پایین‌تر از بگ اند)

خانه های بگ شات (مجموعۀ حفره های پایین‌تر از بگ اند)

مجموعه ای از حفره های هابیتی که در تپه های هابیتون پایین‌تر از بگ اند حفر شده بودند. آنها در جنگ حلقه تخریب شدند و با حفره‌های جدیدی که به سادگی خانۀ جدید نامیده می‌شدند، جایگزین شدند.

درباره اله سار