خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کله‌فارن (چهارمین پادشاه آرتداین)

کله‌فارن (چهارمین پادشاه آرتداین)

پسر مالور و نواده آلمایت اهل فورنوست بنیانگذار آرتداین. کله‌فارن در اوایل هزاره دوم دوران سوم حاکم آرتداین بود. در این زمان پادشاهی جنوبی گاندور در اوج قدرت خود بود(آتاناتار آلکارین کبیر در دوران حکومت کله‌فارن پادشاه گاندور شد).

نخستین هابیت‌ها در دوران سلطنت پدر کله‌فارن، مالور، در اریادور دیده شدند. اگر چه در دوران سلطنت خودش با گسترش تاریکی در سیاه بیشه تعداد بیشتری از هابیت‌ها از رووانیون به سمت غرب رانده شدند. فالوهایدها و استورها در این زمان از کوهستان مه آلود گذشتند و به هارفوت‌ها که یک قرن یا بیشتر بود که در غرب زندگی می‌کردند، پیوستند.

کله‌فارن ۸۱ سال حاکم آرتاداین بود و پسرش کله‌بریندور جانشین او شد.