ا

اورکهای کوهستان (گابلینهای بزرگ کوهستان مه آلود)

اورکهای کوهستان نژادی از اورکها بودند که در کوهستان مه آلود می زیستند. آنها کاملا از سایر نژادهای اورکها متمایز بودند. نه تنها جثه آنها از سایر اورکها بزرگتر بود، برای زندگی در تونلهای زیر کوهستان کاملا تکامل یافته بودند. مهمترین نقش آنها در تاریخ سرزمین میانه در آغاز دوران سوم رخ داد. در آن زمان آنها از کوهستانهای خود پایین امده و به ایسیلدور و همراهانش که از نبرد آخرین اتحاد به خانه خود در شمال بازمی گشتند حمله کردند. به این ترتیب آنها کاملا در گم شدن حلقه یگانه نقش داشتند. قرنها بعد از آن ماجرا، رهبر این اورکها، آزوگ، ترور فرمانروای دورفها را به قتل رساند و مسبب جنگهای اورکها و دورفها شد. پس از آن جنگها، بیشتر این اورکها کشته شده و یا پراکنده شدند. اما دسته ای از آنها نجات یافته و تحت رهبری پسر ازوگ، بولگ به زندگی خود ادامه دادند. نقشی دیگر در تاریخ سرزمین میانه توسط این اورکها ایفا شد: آنها بیلبو بگینز و دورفهای همراه وی را اسیر کردند. این کار آنها سرانجام به پیدا شدن دوباره حلقه ای شد که اجداد آنها نزدیک به ۳۰۰۰ سال قبل از آن موجب گم شدن آن شده بودند.

اورکها (سربازان اربابان تاریکی)

معنی: کلمه اورک از واژه ای در انگلیسی باستان به معنی دیو مشتق شده است
نام های دیگر: گابلینها، گلامهوت ، ایرچ

در مورد منشا پیدایش اورکها، پیاده نظام دشمن، اطلاع درستی در دست نیست. گفته شده که اورکها، در واقع الفهایی بودند که پیش از دوران اول، ملکور به اسارت در آورد و با شکنجه آنها را پلید و تبدیل به اورک کرد. اورکها موجوداتی سیه چرده و با قامتی خمیده بودند. بیشتر آنها تاریکی را ترجیح میدادند و در نور خورشید کور می شدند، اما گونه هایی مانند اوروک-های که در اواخر دوران سوم ایجاد شدند، توانایی تحمل نور روز را داشتند.

اورک ریست (شمشیر تورین سپربلوط)

عهد: این شمشیر در دوران اول، بین سالهای ۱۲۶ د.ا. تا ۵۱۰ د.ا. ساخته شد. در ماه می یا ژوئن سال ۲۹۴۱ د.س. مجددا توسط تورین سپربلوط یافته شد. در اواخر همان سال هم در مقبره تورین و بر روی سینه او قرار گرفت
منشاء: در گوندولین ساخته شده بود
معنی: شکافنده اورک (یا گابلین)
نام های دیگر: گزنده ، گابلین-شکاف

تورین سپربلوط در جریان سفرش به تنها کوه، از یک کنام ترولها شمشیری یافت که اورک ریست نام داشت. پس از کشته شدن تورین در نبرد پنج سپاه، این شمشیر به همراه تورین دفن شد.

اقامتگاههای اورکی (کنام گابلینها)

به تونلهایی که اورکها در کوههای شمال سرزمین میانه، به خصوص کوههای مه آلود و کوه گونداباد در دوردست شمال ساخته بودند، اقامتگاههای اورکی گفته می شد.