ا

اورودرت اهل نارگوتروند (برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند)

اورودرت پسر فینارفین و برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند بود که پس از کشته شدن او در سیاهچالهای تول-این-گاورهوت فرمانروایی بر نارگوتروند را در دست گرفت.

اورودرت اهل گوندور (شانزدهمین کارگزار حکمران گوندور)

پس از مرگ بلکتور اول، پسرش اورودرت منصب کارگزاری گوندور را به ارث برد. نام اورودرت از نام یکی از اربابان برجسته الفها در دوران اول اخذ شده بود: اورودرت برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند که پس از او حکمران نارگوتروند شد. اورودرت کارگزار عملی که در تاریخ قابل ثبت باشد انجام نداد و در واقع به جز تاریخ حکومت وی، هیچ اطلاع دیگری از دوران او در دست نداریم. پس از مرگ اورودرت نیز پسرش اکتلیون اول کارگزاری را به ارث برد.

اوروکارنی (کوهستانی قرمز رنگ بر فراز کوئیوینن)

اوروکارنی نام رشته کوهی فراموش شده در دوردست شرق سرزمین میانه، نزدیک به کوئیوینن بود که الفها بر دامنه های آن از خواب بیدار شدند.

اورنندیل (پسر ارشد الداکار)

اورنندیل پسر و وارث به حق الداکار، پادشاه گوندور بود. در زمان نزاعهای خانوادگی در گوندور که به تبعید الداکار انجامید، اورنندیل به دست کاستامیر غاصب اسیر و کشته شد.

اورمال (چراغ جنوبی والار)

اورمال، نام یکی از دو چراغی بود که وقتی والار هنوز در آلمارن میزیستند، توسط آئوله ساخته و در شمال و جنوب سرزمین میانه (اورمال در جنوب) نصب شدند. این چراغها را چراغهای والار می نامند. این چراغها حداقل پنج دوره پیش از آغاز دوران اول توسط ملکور نابود شدند.