ا

اوسیریاند (سرزمین هفت رودخانه)

اوسیریاند سرزمینی جنگلی در شرق بلریاند بود که در میان کوهستان آبی و رود گلیون قرار گرفته بود. نام اوسیریاند که به معنی سرزمین هفت رودخانه است به دلیل جریان گلیون و شش انشعاب آن در این سرزمین به آن داده شده بود.

اوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)

عهد: فناناپذیر
نژاد: آینور
شاخه: یک مایا از مایار تحت تربیت اولمو
معنی: وحشت
تلفظ: o’sseh

اوسه یکی از مایار و از رعایای اولمو بود که قلمرو وی آبهای سواحل نزدیک سرزمین میانه بود. اوینن همسر او و کیردان کشتی ساز از دوستان او بود.

اوزگیلیات (پایتخت باستانی گوندور)

عهد: در زمانی بین ۳۳۲۰ د.د. تا ۳۴۲۹ د.د. ساخته شد. در سال ۱۶۴۰ د.س. متروک شد و در ۲۴۷۵ د.س. کاملا ویران شد
مکان: بر روی رود آندوین و با فاصله حدود ۵۰ مایل در شمال شرق میناس تی ریت
منشاء: توسط الندیل و پسرانش ساخته شد
نژاد: انسانها
شاخه: دونادان
فرهنگ: گوندوریها
معنی: ارگ ستارگان
تلفظ: osgee’leeath (همانند “ath” که هم قافیه با ” path” تلفظ شود)

اوزگیلیات که به معنی ارگ ستارگان است، در دورانهای اولیه گوندور، مهمترین شهر و پایتخت گوندور بود. پس از طاعون مرگباری که در اواسط دوران سوم شیوع یافت، این شهر تقریبا متروک شد و در زمان جنگ حلقه کاملا ویران شده بود.

اورتانک (برجی غیرقابل نفوذ در میان حلقه آیزنگارد)

عهد: در اوایل دوران تاسیس گوندور و یا شاید حتی پیش از پایان دوران دوم ساخته شد، اما به نظر میرسد تا پیش از ۲۷۵۹ د.س. هرگز اورتانک نامیده نشده بود
مکان: در سرچشمه رود آیزن در انتهای جنوبی کوههای مه آلود
منشاء: توسط گوندوری های باستان ساخته شده بود
نژاد: توسط انسانها ساخته شد اما بعدها توسط یک ساحر اداره می شد
معنی: هم کوه نیش معنی میدهد و هم ذهن فریبکار
نام های دیگر: کوه نیش، برج اورتانک

برج نفوذناپذیر اورتانک در اوایل تاسیس قلمرو گوندور توسط این انسانها ساخته شد. این برج که در میان حلقه آیزنگارد در دامنه جنوبی کوههای مه آلود قرار داشت، بعدها توسط سارومان اداره می شد.

اوروستار (قسمت شرقی نومه نور)

اوروستار نام دماغه ای بود که در شرق نومه نور واقع شده بود. سرزمینی سنگلاخی به شکل مستطیل که طول آن در راستای شرق به غرب حدود دویست مایل بود و تنها از قسمت غربی به خشکی راه داشت. در امتداد ساحل شمالی آن رشته ای از تپه ها قرار داشت که در قسمتهای داخلی آنها قسمت مهمی از زمینهای زراعی نومه نور قرار داشت.