ا

اوروفین (از مرزبانان لورین)

اوروفین یکی از الفهای سیلوان لورین و برادر هالدیر و رومیل بود. او یکی از سه مرزبان لورین بود که یاران حلقه در بدو ورود به طلابیشه ملاقات کردند.

اوروفر (از رهبران الفهای سیلوان که خود از سیندار بود)

عهد: در ۳۴۳۴ د.د. در نبرد داگورلد کشته شد
نژاد: الفها
شاخه: سیندار
خاندان: الفهای سیاه بیشه
تلفظ: o’ropher
معنی: به درستی معلوم نیست ولی احتمالا درخت راش بلند معنی می دهد

طبق بعضی منابع، اوروفر پدر تراندویل و پدربزرگ لگولاس بود که فرمانروایی قلمرو بزرگی از سبزبیشه بزرگ (که بعدها میرک وود یا سیاه بیشه نامیده شد) را که الفهای سیلوان در آن زندگی می کردند بر عهده داشت. او در نبرد آخرین اتحاد شرکت داشت و خودش به همراه دو سوم لشکرش کشته شدند، اما پسرش تراندویل زنده ماند و سلطنت قلمرو جنگلی پدرش را در دست گرفت.
این روایت که از افسانه های ناتمام نومه نور و سرزمین میانه برداشت شده است، با آنچه که در ضمیمه “ب” ارباب حلقه ها میخوانیم چندان همخوانی ندارد. در این ضمیمه آمده است که تراندویل از الفهای سیلوانی بود که از لیندون به سمت شرق کوچیدند تا قلمروهای جنگلی بنا نهند. البته این دو روایت کاملا متناقض نیستند ولی وفق دادن آنها چندان راضی کننده نیست.

اورومندیل (از نجیب زادگان نومه نور)

اورومندیل، از بزرگزادگان نومه نور در دوران باستان، نواده الروس تار-مینیاتور و پسر عموی تار-الندیل چهارمین شاه نومه نور بود.

اورومه (شکارچی والار)

عهد: در ابتدای خلقت آردا به آن وارد شد و بی مرگ است
نژاد: آینور
شاخه: والار (آراتار)
معنی: کسی که بلند در شیپور می دمد
نام های دیگر: آلدارون، آراو، بما، تائورون
تلفظ: o’romeh
القاب: شکارچی والار، ارباب جنگلها

اورومه، شکارچی والار، برادر نسا و یکی از هشت آراتار بود. در دوران باستان او معمولا در جنگلهای سرزمین میانه تاخت و تاز می کرد و او بود که اولین بار محل الفها در کوئیوینن را کشف کرد.

اورودروین (کوه هلاکت)

مکان: شمال موردور
معنی: کوه شعله سرخ
نام های دیگر: آمون آمارت، کوهستان آتشین، کوهستان آتش، کوه هلاکت، کوه آتش
تلفظ: o’rodruin (همانند تلفظ انگلیسی “ruin”)ر

اورودروین نام کوهی در شمال موردور بود که سارون در آن حلقه یگانه را در اواسط دوران دوم ساخت، و همان حلقه، هزاران سال بعد در آتشهای آن انداخته شد و باعث نابودی ارباب تاریکی شد. اورودروین علت انتخاب موردور برای محل استقرار توسط سارون در دوران دوم بود. او از آتشی که از دل این کوه سر بر می کرد برای اعمال جادوگرانه خود و همچنین برای کارهای صنعتی خود استفاده میکرد. مشهورترین محصول این کارگاه، و در واقع تنها چیزی که با اطمینان میدانیم که در آن ساخته شد، حلقه قدرت بود که در حدود سال ۱۶۰۰ دوران دوم ساخته شد. قدرت جادویی آن حلقه به قدری بود که آنرا غیر قابل نابودی ساخته بود، مگر آنکه در همان آتش سازنده اش انداخته شود. اولین فرصت برای نابود کردن حلقه در آخرین سال دوران دوم، و پس از جنگ آخرین اتحاد پیش آمد. سارون در آن جنگ شکست خورده بود و ایسیلدور حلقه را از انگشت او بریده بود. جنگ در دامنه کوه هلاکت صورت گرفته بود و در نتیجه کوه کاملا در دسترس بود. الروند و کیردان به ایسیلدور توصیه کردند تا حلقه را نابود کند. اما ایسیلدور از این کار سر باز زد و حلقه را از آن خود خواند و بدین ترتیب سرنوشت دوران سوم رقم خورد.
به نظر میرسد که سارون قدرت خود را در این کوه قرار داده بود و میتوانست آتش آن را کنترل کند و لذا اورودروین چیزی فراتر از یک کوه آتشفشان ساده و معمولی بود. ظاهرا هنگامی که سارون از موردور تبعید شد، کوه خاموش شد و هنگامی که دوباره قدرت سارون فزونی گرفت کوه باز هم شعله کشید. به طور مثال نومه نوری های در تبعید، با دیدن آتشی که از اورودروین فوران می کرد دریافتند که سارون نیز از ویرانی نومه نور جان به در برده است. همچنین در اواخر دوران سوم در شورای الروند، بورومیر می گوید که دوباره دود از اورودروین که ما آنرا کوه هلاکت می نامیم بلند می شود.