ا

اوورلیت (از تعطیلات هابیتها)

به مانند تقویم مدرن گریگوری، تقویم شایر نیز زمان را با افزودن یک روز به سال در یک دوره چهار ساله (پنجه دزدیده) تنظیم می کرد. این روز اضافه را اوورلیت می نامیدند. هابیتها این روز را در بین روز میانه سال و دومین اعتدال قرار می دادند و آنرا به عنوان روز تعطیل در شایر اعلام می کردند.

اوورهیل (روستایی در پشت تپه هابیتون)

اوورهیل روستایی کوچک در شمال هابیتون و تپه آن بود که انتهای جاده کوتاهی که از بگ اند و خیابان بگ شات می گذشت را مشخص می نمود. با وجودیکه بوفین ها بیشتر در ییل در شرق شایر زندگی می کردند، حداقل یک بوفین را می شناسیم که در اوورهیل زندگی میکرد. هابیتی خوشنام که پسرعموی سام یعنی هالفست را استخدام کرده بود.

اتو ساکویل بگینز (وارث کج خلق بیلبو)

اتو پسر لانگو بگینز و کاملیا ساکویل بود. پدر اتو یعنی لانگو، عموی بیلبو بود و بدین ترتیب اتو پسرعمو و وارث بیلبو به شمار می رفت. او و همسرش لوبلیا بی صبرانه منتظر دست یابی به میراثشان یعنی خانه بیلبو در بگ اند بودند. اما با تغییر عقیده بیلبو مبنی بر تعیین فرودو به عنوان وارث، اتو دیگر سمیال بگ اند را به دست نمی آورد. سرانجام فرودو بگ اند را به لوبلیا فروخت، اما اتو شش سال پیش از آن مرده بود و هرگز مالکیت خانه ای را که تمام عمر به آن طمع می ورزید به دست نیاورد.

اوستوهر (بازسازنده میناس آنور)

اوستوهر پسر آناردیل و از نسل آناریون بود که به عنوان هفتمین پادشاه گوندور بر آن حکمرانی کرد. در اوایل دوران سلطنت او دست به کار عمرانی عظیمی زد و آن بازسازی و گسترش میناس آنور بود. کار بازسازی این دژ که بعضی منابع طول انجام آن را ده سال ذکر کرده اند برنامه ای قابل توجه بوده است، به حدی که احتمالا این کار منشأ نام اوستوهر که به معنی ارباب دژ است می باشد. پس از بازسازی، اوستوهر، میناس آنور را به عنوان اقامتگاه تابستانی خود برگزید و این سنت در میان جانشینان او نیز حفظ شد. در اواخر دوران سلطنت اوستوهر، گوندور با اولین هجوم جدی دشمنان خود پس از پانصد سال از شکست سارون مواجه شد. گروههایی از مردان وحشی از سمت شرق به گوندور یورش آورده و مرزهای شرقی آنرا تهدید می کردند. در این زمان اوستوهر با ۲۷۰ سال سن در دوران پیری به سر میبرد و لذا مواجهه با تهدید مردان شرقی به پسر و جانشین او تاروستار محول شد. تاروستار موفق به شکست دشمنان گوندور شد، اما اوستوهر پیش از پیروزی کامل وی درگذشته و پیروزی پسرش را ندیده بود. اوستوهر به مدت ۸۱ سال بر گوندور حکم راند و پسرش تاروستار که به رومنداکیل اول ملقب شد پس از او به تخت نشست.

اوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)

اوست-این-ادهیل بزرگترین شهر قلمرو الفی اره گیون در میانه دوران دوم بود. خاندان میرداین در این شهر ساکن بودند و در همین شهر بود که کلبریمبور به همراه میرداین حلقه های قدرت را ساخت. این شهر نزدیک به هزار سال پابرجا بود اما سرانجام در هجوم سارون به اریادور ویران گشت.