ا

اوئی‌ننیل (دختر اوئی‌نن)

لقبی به معنای دختر اوئی‌نن که والان‌دیل، اولین ارباب آندونیه، در ضیافت بزرگی که به افتخار فرقه‌ی ماجراجویان برپا بود به ارن‌دیس داد.

اوئی‌نن (بانوی دریاها)

همسر اوسه، مایایی که بانوی دریاها خوانده می‌شد. می‌گفتند که گیسوانش بر سطح آب تمام اقیانوس‌های دنیا گسترده است.

اوئیلوس (نام گل سیمبل‌مینه)

یکی از دو نام الفی گلی که آدمیان سیمبل‌مینه می‌خوانند. این نام برای گل‌هایی به کار می‌رفت که تور در سفرش به گوندولین اطراف دروازه‌ی سیمین یافت و پس از پایان دوره‌ی نخست نامش جایی نیامده.

از قرار معلوم در متونی که به دوره‌ی سوم اشاره شده است نام الفی الفیرین برای همین گل سفید ستاره مانند ترجیح داده شده است ولی این که آیا چنین ترجیحی به معنی تغییر اسم در گذر دوران ها باشد یا خیر معلوم نیست.

نام الفی اوئیلوس به شکل تحت الفظی برابر Evermind نیست بلکه بیشتر به معنی «همیشه سفید» نزدیک است. وجه همیشگی در هر دو نام به این واقعیت اشاره می‌کرد که گل‌ها فصل ویژه‌ای برای رویش نداشتند، که در تمام ایام سال ظاهر می‌شدند.

اوئیال (زمان فلق)

 واژه‌ی سینداری که به گرگ و میش سپیده یا غروب اشاره می‌کند. اوقاتی که جداگانه «تاریک و روشن اول» یا مین‌ئوال و «تاریک و روشن دوم» یا ادئوال نام داشتند. این نام به منطقه‌ی شمالی سرزمین میانه نیز تعلق گرفت. به همان مکانی که دریاچه‌ی عظیم (ننوآل) در محاصره‌ی تپه‌ی امین اوئیال بود. شکل‌های ترجمه شده‌ی اسامی مذکور «اوئیال» اوندیم، شفق هستند.