ا

اونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)

عهد: مدتی بعد از بیداری الفها خلق شدند
نژاد: مردمان اِنت
نام های دیگر: اِنتها، چوپانان درختان
یادداشت: اونودریم به معنی مردمان اِنت است و یک اِنت، (Onod) و شکل جمع آن (Enyd) گفته می شد
تلفظ: ‘ono’dreem

نامی الفی است برای موجودات عظیم الجثه به شکل درخت، که انسانها آنها را اِنت می نامیدند.

اوندوستو (مهمترین شهر فوروستار)

شهر اوندوستو در جنوب فوروستار در جزیره النا و بر سر راه جاده ای که از آراندور به آندونیه می رفت قرار داشت. به نظر میرسد که معنی نام آن “کاخ سنگی” باشد.

اوندولینده (صخره موسیقی آب)

اوندولینده نام اصلی شهری بود که تورگان در دره توملادن در میان “رشته کوههای محیط” بنا کرد و بعدها به نام گوندولین شناخته شد.

اوندوهر (پسر تیره بخت کالیمهتار)

اوندوهر از آخرین شاهان گوندور بود که در دوران کوتاه سلطنتش تلاش زیادی برای نزدیک کردن دوباره گوندور و آرتداین نمود. اوندوهر و هر دو پسرش در نبرد با ارابه سواران کشته شدند. از دست رفتن شاه گوندور و وارثانش، گوندور را دچار بحران سیاسی سختی نمود.

اولوه (فرمانروای تلری در آمان)

اولوه از بزرگان تلری و برادر کوچکتر الوتینگول بود. پس از آنکه تینگول در بلریاند گم شد، اولوه رهبری آن دسته از مردمشان را که مایل به ادامه سفر به آمان بودند به دست گرفت و آنها را به آمان برد. او در آلکوالونده در سواحل قلمرو قدسی فرمانروایی تلری را بر عهده دارد.