آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - الداکار (شاه معزول و بازمنصوب گوندور)

الداکار (شاه معزول و بازمنصوب گوندور)

فرزند شاه والاکارِ گوندوری و ویدوماوی. ویدوماوی دختِ ویدوگاویا از مردان شمالی بود، از این روی الداکار نیمه-گوندوری بود و همین موضوع جدل‌‌‌های زیادی را برای حقِ پادشاهی او به وجود آورد. پس از مرگ پدرش او تنها برای پنج سال به تختِ پادشاهی تکیه زد و سپس جنگ داخلی به سراغ گوندور آمد. کاستامیر، فرماندۀ کشتی‌‌‌های گوندور، برعلیه او شورش کرد و تاج و تخت را از او بستاند.

الداکار به شمال گریخت و ده سال را مشغول جمع کردن ارتشی برای بازپسگیری پادشاهی شد. در نبردی بزرگ و خونین موسوم به نبردِ خویشاوندان، در گذرگاه اروی، کاستامیر مغلوب الداکار گشت و به اومبار گریخت. الداکار چهل و سه سال دیگر بر گوندور حکم راند. پسر بزرگ‌‌‌ او، اُرنندیل، به دستان کاستامیر کشته شد، بدین‌‌‌سان پسر دوم او، آلدامیر، جانشین‌‌‌اش شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...