گ

گلاموت (نامی برای برای اورک ها)

هر چند نام سینداری اورک ها “yrch” است، اما لفظ نادر ولی وصفی تر «گلاموت» نیز بعضا به کار رفته است (اگر چه در ارباب حلقه ها و سیلماریلیون دیده نشده است)

گلاموت در نفرین تور در« قصه های ناتمام:حدیث تور و آمدن او به گوندولین» به این شکل:«گورت ان گلاموت = مرگ بر اورک ها» به کار رفته است. همچنین، محتمل است که گلاموت در حقیقت شکل کوتاه شده نام شمشیر گندالف یعنی «گلامدرینگ» باشد.

گروه همراهان حلقه (نُه مسافر)

نه همراهی که از ریوندل قدم در راه پویش کوه هلاکت گذاشتند. که اسامی آن ها عبارت است از:

آراگورن، برومیر، فردو بگینز، گندالف، گیملی یاور الف، لگولاس سبزبرگ ، مریادوک برندی باک، پره گرین توک و سموایز گمجی.

گیملی (دوست الفها)

پسر گلوین که به همره یاران حلقه از ریوندل عازم سفر شد . پس از پراکنده شدن یاران حلقه در پارت گالن ، او به همراه آراگورن و لگولاس به شکار ارک ها در سرتا سر روهان پرداخت. او در نبرد هورن برگ و پلنور حضور داشت و جنگید. او به خاطر رابطه‌ی دوستی اش با لگولاس مشهور است. داستان هایی هستند که می گویند آنها با یکدیگر به غرب کوچیدند. اگر این گفته درست باشد ، بنابراین گیملی اولین و تنها فرد از نژاد دورف ها بود که به سرزمین فنا ناپذیر پا گذاشت.

گیمیل خاد (پدر آر فارازون)

پسر کوچک آر گیمیلزر ، پادشاه نومنوری که همانند پدرش با اصلاحات سیاسی برادر بزرگترش یعنی تار پالانتیر مخالفت کرد. پسرش آر فارازون بود که تاج و تخت نومنور را غصب کرده و جزیره را به ویرانی کشاند.